- - - -

Evenwichtige landbouw: De wereld voeden en de planeet in stand houden

Evenwichtige landbouw

Omdat de wereldbevolking blijft groeien, neemt de vraag naar voedsel snel toe. De huidige methoden van voedselproductie zijn vaak niet duurzaam, met een domino-effect dat zaken als milieuaantasting, sociale ongelijkheid en financiële instabiliteit doet escaleren. Om deze gigantische uitdaging aan te gaan, verlegt Farm21 de aandacht naar evenwichtige landbouw, waarbij voedsel wordt geproduceerd met het perfecte evenwicht en behoud van sociale, ecologische en financiële factoren.


evenwichtige landbouw

Belangrijke feiten over de huidige voedselproductie en prognoses voor 2050

  1. Bevolkingsgroei: De wereldbevolking zal naar verwachting 9,7 miljard in 2050, tegen 8 miljard in 2023. 
  2. Vraag naar voedsel: De vraag naar voedsel zal naar verwachting toename door 70% tegen 2050, als gevolg van de bevolkingsgroei en veranderende voedingsgewoonten.
  3. Landbouwgrond: De hoeveelheid land die beschikbaar is voor de landbouw neemt af door verstedelijking, ontbossing en andere factoren. Dit betekent dat boeren meer voedsel zullen moeten produceren met minder of kwalitatief mindere grond.
  4. Klimaatverandering: Klimaatverandering beïnvloedt de landbouw op vele manieren, onder meer door toename van droogte, overstromingen en extreme weersomstandigheden. Dit kan leiden tot misoogsten en verminderde opbrengsten.
  5. Voedselverspilling: Ongeveer een derde van al het wereldwijd geproduceerde voedsel gaat jaarlijks verloren of wordt verspild. Dit is een aanzienlijke verspilling van middelen en draagt bij tot voedselonzekerheid.
  6. Ondervoeding: Ondanks de productie van voldoende voedsel om de wereldbevolking te voeden, hebben ongeveer 690 miljoen mensen honger en lijden 2 miljard mensen aan ondervoeding.
  7. Bodemaantasting: Ongeveer 33% van de aarde is al matig tot sterk aangetast. door erosie, uitputting van voedingsstoffen en andere factoren. Men schat dat als de huidige trends doorzetten, de bovengrond van de wereld binnen 60 jaar volledig is uitgeput.

Om deze uitdagingen aan te pakken is het essentieel dat we investeren in duurzame landbouwpraktijken, zoals precisielandbouw en regeneratieve landbouw, die meer voedsel kunnen produceren met minder middelen. Door innovatieve technologieën en gegevensgestuurde benaderingen toe te passen, kunnen we de opbrengst van gewassen optimaliseren, verspilling tegengaan en ecologische duurzaamheid bevorderen. Nog een stap verder gaande, stelt Farm21 zich een toekomst voor waarin voedsel wordt geproduceerd met een perfecte balans en behoud van sociale, ecologische en financiële factoren, resulterend in algehele duurzaamheid. Wij noemen deze benadering "evenwichtige landbouw".

Blog Beeldmateriaal Knipsel 4

Wat is dan precies evenwichtige landbouw?

In de kern is het een holistische benadering van voedselproductie die rekening houdt met het effect van landbouwpraktijken op de samenleving, het milieu en de economie. Met andere woorden, voedsel wordt geproduceerd met een perfecte balans en behoud van sociale, ecologische en financiële factoren, wat resulteert in een allesomvattende duurzaamheid.

Door het perfecte evenwicht en behoud van deze factoren zijn de landbouwpraktijken sociaal verantwoord, ecologisch duurzaam en economisch levensvatbaar, waardoor duurzaamheid en veerkracht op lange termijn worden bevorderd, niet alleen voor mensen, maar ook voor de planeet.

Sociaal effect

Sociale factoren hebben betrekking op het effect van landbouwpraktijken op de gemeenschap, met inbegrip van boeren, landarbeiders en consumenten. Het legt de nadruk op praktijken die de ontwikkeling van de gemeenschap en het welzijn van alle leden van de waardeketen bevorderen. De juiste toepassing van de beste landbouwpraktijken leidt tot tijd- en kostenbesparing, beter onderwijs, teamwerk en het bereiken van gemeenschappelijke doelen.

Milieuverantwoordelijkheid

Milieufactoren hebben betrekking op het effect van landbouwpraktijken op de natuurlijke omgeving. Evenwichtige landbouw zorgt ervoor dat de landbouwpraktijken duurzaam zijn voor het milieu door het gebruik van schadelijke chemicaliën tot een minimum te beperken, water te sparen en de biodiversiteit te beschermen. Duurzame landbouwpraktijken omvatten vruchtwisseling, compostering en het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmethoden, en het gebruik van biostimulatoren. Een evenwichtige landbouw heeft ook tot doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen.

Financieel succes

Financiële factoren hebben betrekking op de economische levensvatbaarheid van landbouwpraktijken. Een evenwichtige landbouw zorgt ervoor dat landbouwpraktijken financieel duurzaam zijn door de productie te optimaliseren en verspilling tegen te gaan. Duurzame landbouwpraktijken bevorderen ook de economische veerkracht, bijvoorbeeld door diversificatie van inkomensstromen en vermindering van de afhankelijkheid van één gewas of grondstof. Bovendien (en in samenhang met het sociale effect) zullen de economische voordelen, door kleinschalige boeren tegen lagere kosten precisielandbouwinstrumenten ter beschikking te stellen en hun winstgevendheid te vergroten, zich uitstrekken tot de hele gemeenschap.

Blog Afbeeldingsknipsel Instagram Post Vierkant

Technieken, technologieën en methoden die een evenwichtige landbouw ondersteunen

Evenwichtige landbouw omvat ook het gebruik van gegevensgestuurde technologieën om het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren en verspilling te minimaliseren, terwijl ook het welzijn van mensen en de planeet prioriteit krijgt. Het omvat een reeks technieken en technologieën, zoals precisielandbouw, vruchtwisseling en regeneratieve landbouw.

Ontwerp zonder titel 22

Precisielandbouw

Een benadering van de landbouw die gebruik maakt van technologie en gegevens om het gebruik van middelen te optimaliseren en de efficiëntie te vergroten.

Ontwerp zonder titel 28

Gewasrotatie

Een landbouwpraktijk waarbij verschillende gewassen op hetzelfde veld worden verbouwd in een geplande volgorde gedurende een bepaalde periode.

Blog SEO Cover Afbeeldingen 5

Regeneratieve landbouw

Een benadering van de landbouw die zich richt op het herstellen en verbeteren van de gezondheid van de bodem, de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten.

Precisielandbouw

Precisielandbouw, ook bekend als precisielandbouw, is een benadering van de landbouw waarbij technologie en gegevens worden gebruikt om het gebruik van middelen te optimaliseren en de efficiëntie te vergroten. Het gaat om het verzamelen en analyseren van gegevens uit verschillende bronnen, zoals satellietbeelden, sensorinformatie en dronebeelden, om gedetailleerde kaarten van velden te maken en gebieden met verschillende behoeften aan voedingsstoffen en vocht te identificeren. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de toepassing van meststoffen, pesticiden en irrigatie te sturen, zodat boeren zich kunnen richten op specifieke gebieden van hun velden en overmatige toepassing kunnen voorkomen.

Door gebruik te maken van precisielandbouwtechnieken kunnen boeren de kosten verlagen, de opbrengst verhogen en de milieueffecten minimaliseren, waardoor het een belangrijk instrument is voor de toekomst van duurzame landbouw.

Gewasrotatie

Vruchtwisseling is een landbouwpraktijk waarbij verschillende gewassen op hetzelfde veld in een geplande volgorde gedurende een bepaalde periode worden verbouwd. Deze praktijk wordt gebruikt om de bodem gezond en vruchtbaar te houden, plagen en ziekten onder controle te houden en de opbrengst te verhogen. Elk gewas heeft andere behoeften aan voedingsstoffen en werkt op verschillende manieren samen met de bodem en micro-organismen. Daarom kan vruchtwisseling helpen om uitputting van de voedingsstoffen in de bodem te voorkomen, bodemerosie te verminderen en de bodemstructuur te verbeteren.

Gewasrotatie kan ook helpen om de levenscyclus van plagen en ziekten die zich in de loop der tijd in de bodem kunnen ophopen, te doorbreken, waardoor minder chemische middelen nodig zijn. De specifieke rotatievolgorde hangt af van de geteelde gewassen, het klimaat, het bodemtype en andere factoren, en kan verschillende soorten gewassen omvatten, zoals peulvruchten, granen en groenten. 

Regeneratieve landbouw 

Regeneratieve landbouw is een benadering van de landbouw die gericht is op het herstel en de verbetering van de gezondheid van de bodem, de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten. Dit wordt bereikt door een reeks praktijken, waaronder vruchtwisseling, bedekken van gewassen, minder grondbewerking, en het gebruik van natuurlijke meststoffen en strategieën voor plaagbestrijding. Regeneratieve landbouw benadrukt ook het belang van de integratie van vee in landbouwsystemen, met begrazing en andere beheerspraktijken om de gezondheid van de bodem en de nutriëntencyclus te verbeteren.

Door de gezondheid van de bodem te verbeteren, kan regeneratieve landbouw de productiviteit en veerkracht van landbouwsystemen verhogen, terwijl ook de milieueffecten zoals bodemerosie, waterverontreiniging en broeikasgasemissies worden verminderd. Naast de voordelen voor het milieu kan regeneratieve landbouw ook sociale en economische voordelen hebben voor boeren, zoals hogere opbrengsten, lagere inputkosten en een betere winstgevendheid van het bedrijf.

In het algemeen is regeneratieve landbouw een belangrijke benadering voor duurzame landbouw, die bijdraagt aan gezonde ecosystemen, veerkrachtige landbouwsystemen en bloeiende gemeenschappen.


Voordelen van evenwichtige landbouw

Een evenwichtige landbouw, zoals Farm21 die voor ogen heeft, heeft verschillende voordelen voor zowel de boeren als de samenleving als geheel. 

Ontwerp zonder titel 30

Betere gezondheid en productiviteit van de bodem

Evenwichtige landbouw richt zich op regeneratieve praktijken die de gezondheid van de bodem verbeteren, zoals vruchtwisseling, bedekken van gewassen en beperkte grondbewerking. Deze praktijken kunnen de vruchtbaarheid van de bodem, het waterbergend vermogen en de beschikbaarheid van voedingsstoffen vergroten, wat leidt tot hogere gewasopbrengsten en een verbeterde productiviteit na verloop van tijd.

Ontwerp zonder titel 31

Minder gevolgen voor het milieu

Door prioriteit te geven aan ecologische duurzaamheid kan een evenwichtige landbouw helpen de negatieve effecten van de landbouw op het milieu te verminderen. Dit omvat vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, verbetering van de waterkwaliteit en bescherming van de biodiversiteit, wat leidt tot algehele duurzaamheid.

Ontwerp zonder titel 29

Economische levensvatbaarheid op lange termijn

Door evenwichtige landbouwpraktijken toe te passen kunnen boeren hun financiële levensvatbaarheid op lange termijn verbeteren. Dit kan worden bereikt door de inputkosten te verlagen, de opbrengst te verbeteren en toegang te krijgen tot nieuwe markten voor duurzaam geproduceerd voedsel. Dit kan ook kleinschalige boeren helpen om voldoende in hun levensonderhoud te voorzien.


De praktische hulpmiddelen van Farm21 om tot een evenwichtige landbouw te komen

Onze missie is om boeren te voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om op een evenwichtige manier te produceren en te verbouwen en tegelijkertijd de nodige hulpmiddelen en technologieën te leveren om dit te bereiken.

Het omvat het ontwikkelen van platforms en apps om boeren te helpen hun land en gewassen te beheren met algehele balans, het bieden van nauwkeurige oplossingen voor risicobeoordeling, het ontwikkelen van sensoren om cruciale gegevens te verzamelen, en het opzetten van een academie om training aan te bieden om kennis op te bouwen bij onze doelgroep.

Bij Farm21 zetten we ons in voor evenwichtige landbouw door middel van datagestuurde technologieën. Onze aanpak omvat het gebruik van meerdere gegevensbronnen zoals bodemvochtsensoren en satellieten, gegevensanalyse en machinaal leren om de groei van gewassen en het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren. Door telers, onderzoekers en gewasadviseurs te voorzien van realtime gegevens over de gezondheid van gewassen, bodemvocht en meerdere andere parameters, kunnen we hen helpen weloverwogen beslissingen te nemen over de toewijzing van middelen en hun opbrengsten te verbeteren. Onze hulpmiddelen omvatten:

Bodemvochtigheidssensoren

Bij Farm21 bieden we een robuuste en eenvoudig te gebruiken bodemvochtsensor oplossing die de zeven meest kritische waarden meet die boeren nodig hebben, waaronder bodemvocht op drie verschillende diepten, bodemtemperatuur op twee verschillende diepten, luchttemperatuur en luchtvochtigheid in het microklimaat.

Onze sensoren zijn plug and play, waardoor ze ongelooflijk eenvoudig te installeren zijn, en onze oplossing is een van de meest betaalbare producten op de markt. Onze bodemvochtsensoren zijn niet alleen gebruiksvriendelijk en betaalbaar, maar worden ook geleverd met een uitstekende klantenondersteuning. We zijn er om boeren te helpen het meeste uit hun investering te halen en hun irrigatie- en bemestingspraktijken te optimaliseren om winstgevende gewasopbrengsten te behouden en tegelijkertijd de inputs te verminderen. Onze bodemvochtsensoren zijn een waardevol hulpmiddel voor iedereen die zijn efficiëntie en duurzaamheid wil verbeteren.

Dataplatform slimme landbouw

De app van Farm21 en slim gegevensplatform biedt gebruikers een krachtig en gebruiksvriendelijk digitaal landbouwplatform dat informatie van bodemsensoren, satellieten, het weer en scouting combineert om waardevolle inzichten in landbouwactiviteiten te verschaffen.

Ons platform biedt realtime inzichten die rechtstreeks naar je smartphone worden gestreamd, zodat boeren snel en efficiënt datagestuurde beslissingen kunnen nemen. Met onze app hebben boeren toegang tot belangrijke informatie over bodemvochtniveaus, weerpatronen, waterrisico's, gewasgroei en meer, allemaal op één handige locatie. De gebruiksvriendelijke interface van ons platform maakt het gemakkelijk om de gegevens te visualiseren en te begrijpen, zodat gebruikers hun landbouwpraktijken kunnen optimaliseren.

Onderwijs en opleiding

Farm21 zet zich in voor precisielandbouwtraining en -onderwijs, en biedt een scala aan hulpmiddelen en instrumenten om boeren te helpen up-to-date te blijven met de nieuwste landbouwtechnologieën en -praktijken. We geloven dat we door onderwijs en opleiding te bieden aan telers en adviseurs hen kunnen helpen hun efficiëntie, winstgevendheid en duurzaamheid te vergroten.

Onze trainings- en onderwijsmiddelen omvatten online cursussen, webinars, instructievideo's en persoonlijke workshops, allemaal bedoeld om boeren te helpen de nieuwste precisielandbouwtechnieken en -technologieën te leren kennen. Ons team van deskundigen staat altijd klaar om ondersteuning te bieden en vragen te beantwoorden, zodat klanten over de kennis en middelen beschikken die ze nodig hebben om te slagen.


Benieuwd naar de oplossing van Farm21?

Conclusie

Naast onze datagestuurde aanpak zetten we ons ook in voor sociale en ecologische duurzaamheid. We geloven dat landbouw een kracht ten goede moet zijn, en we werken nauw samen met telers om ervoor te zorgen dat onze technologieën worden gebruikt op een manier die goed is voor mens en planeet.

Concluderend geloven wij dat evenwichtige landbouw de toekomst van de landbouw is. Door de voedselproductie holistisch te benaderen en prioriteit te geven aan factoren die leiden tot algehele duurzaamheid, kunnen we een wereld creëren waarin voedsel wordt geproduceerd op een manier die iedereen ten goede komt. 

Vergelijkbare berichten