Ontdek drie manieren waarop technologie kan worden ingezet voor effectieve plaagbestrijding in de landbouw.

In dit artikel gaan we na hoe telers technologie kunnen gebruiken om plaagbestrijdingsmaatregelen te verbeteren, risico's te beperken en duurzame landbouwpraktijken te bevorderen.

Innovatie omarmen voor gezondere opbrengsten.

Ongedierte vormt een belangrijke bedreiging voor de productiviteit van de landbouw en veroorzaakt aanzienlijke economische verliezen en milieuschade. Gelukkig biedt de technologie innovatieve oplossingen voor een betere bestrijding van ongedierte in de landbouw.

Door gebruik te maken van technologie kunnen telers en teeltadviseurs hun plagenbestrijding optimaliseren, hun besluitvorming proactief benaderen en hun afhankelijkheid van chemicaliën verminderen, zodat ze duurzamer kunnen werken.

1. Ogen in de lucht: Remote Sensing voor proactieve ongediertebestrijding

Traditionele plaagdierdetectiemethoden berusten vaak op handmatige inspectie, wat tijdrovend en arbeidsintensief kan zijn - vooral als het gaat om zeer grote of afgelegen velden. Met de introductie van teledetectietechnologieën zoals satellieten heeft de opsporing en bewaking van plagen in de landbouw een complete transformatie ondergaan.

Satellietbeelden geeft telers waardevolle informatie. Door vroegtijdige opsporing, grootschalige monitoring, identificatie van hotspots en proactieve besluitvorming mogelijk te maken, spelen satellietbeelden een vitale rol bij het optimaliseren van plaagdierbeheersingspraktijken en het bevorderen van duurzame landbouw. Laten we elk van deze punten nader bekijken:

 1. Vroegtijdige opsporing van ongedierte: Satellieten met hogeresolutiecamera's kunnen vanuit de ruimte gedetailleerde beelden maken van landbouwvelden. Deze beelden geven een volledig beeld van de gewassen, waardoor boeren de gezondheid ervan kunnen controleren en vroegtijdige tekenen van plagen kunnen opsporen. Door de satellietbeelden te analyseren kunnen boeren veranderingen in vegetatiepatronen vaststellen, zoals verkleuring of onregelmatige groei, die kunnen wijzen op de aanwezigheid van plagen.
 2. Monitoring op grote schaal: Satellieten hebben het voordeel dat ze grote oppervlakten landbouwgrond bestrijken, waardoor ze ideaal zijn voor grootschalige plaagdierbewaking. Ze kunnen beelden maken van uitgestrekte landbouwgebieden, zodat telers de verspreiding van plagen over verschillende gebieden kunnen beoordelen. Deze informatie is van onschatbare waarde om inzicht te krijgen in de omvang van plagen en om gerichte bestrijdingsstrategieën te ontwikkelen.
 3. Identificatie van plaagdierhaarden: Satellietbeelden in combinatie met geavanceerde gegevensanalysetechnieken kunnen helpen bij het identificeren van plaagdierhaarden. Door vegetatie-indices, warmtegegevens en andere relevante parameters te analyseren, kunnen boeren gebieden met een hoger risico op het uitbreken van plagen aanwijzen. Met deze informatie kunnen ze hun bestrijdingsinspanningen richten op specifieke gebieden, waardoor de middelen optimaal worden ingezet en het totale effect op het milieu wordt geminimaliseerd.
 4. Proactieve besluitvorming: Satellietbeelden bieden boeren een proactieve benadering van plaagbestrijding. Door de groei en de gezondheid van gewassen in de tijd te volgen, kunnen boeren potentiële kwetsbaarheden identificeren en anticiperen op uitdagingen in verband met plagen. Bijvoorbeeld, veranderingen in de gezondheid van de vegetatie tijdens bepaalde perioden kunnen een indicatie zijn van de kans op het uitbreken van plagen. Gewapend met deze informatie kunnen telers preventieve maatregelen nemen, zoals het toepassen van gerichte plaagbestrijdingsmethoden of het aanpassen van hun plantschema's, om schade door plagen te minimaliseren en de oogst te maximaliseren.
 5. Geïntegreerde plaagbestrijding (IPM): Satellietbeelden dragen bij aan de uitvoering van Geïntegreerde ongediertebestrijding praktijken. Door satellietgegevens te combineren met andere bronnen, zoals weergegevens, bodemanalyses en historische plaaggegevens, kunnen boeren uitgebreide plaagdierbeheersplannen opstellen. Satellietbeelden vergroten de nauwkeurigheid van de risicobeoordelingen van plagen en stellen boeren in staat weloverwogen beslissingen te nemen over de toepassing van pesticiden, biologische bestrijding of andere preventieve maatregelen. Deze geïntegreerde aanpak zorgt voor een evenwichtige en duurzame plaagbestrijdingsstrategie en minimaliseert het milieueffect.

2. De bondgenoten van de natuur benutten: Biologische bestrijding voor effectieve plaagbestrijding

Boeren kunnen ongedierte effectief bestrijden door biologische bestrijdingsmethoden toe te passen. Hierbij worden natuurlijke vijanden van plagen ingezet om hun populaties te reguleren. Hier zijn verschillende manieren waarop boeren gebruik kunnen maken van biologische bestrijdingsmethoden:

 1. Nuttige insecten en mijten: Boeren kunnen nuttige insecten of mijten die op plagen jagen op hun velden introduceren. Deze biocontroleurs werken als natuurlijke vijanden, voeden zich met plagen en houden hun populaties onder controle. Zo worden lieveheersbeestjes, gaasvliegen en sluipwespen gewoonlijk gebruikt om bladluizen te bestrijden, terwijl roofmijten kunnen helpen bij de bestrijding van spint. Door deze nuttige organismen op het juiste moment en in de juiste hoeveelheden uit te zetten, kunnen boeren een evenwicht tot stand brengen tussen ongedierte en hun natuurlijke vijanden, waardoor de plaagdierpopulaties effectief worden beheerst.
 2. Habitatmanipulatie: Het creëren van een gunstige habitat voor nuttige organismen kan de bestrijding van plagen bevorderen. Boeren kunnen praktijken toepassen als het planten van insectenstroken of bedekkingsgewassen die onderdak, voedsel en alternatieve gastheren bieden aan nuttige insecten. Deze habitats trekken populaties van natuurlijke vijanden aan en houden ze in stand, waardoor ze worden gestimuleerd om goed te gedijen en plagen binnen het landbouwsysteem effectief te bestrijden. Door het milieu op deze manier te manipuleren, bevorderen boeren de biodiversiteit en creëren ze een evenwichtiger ecosysteem dat plaagdierpopulaties op natuurlijke wijze onderdrukt.
 3. Biopesticiden: Biopesticiden zijn natuurlijk afgeleide stoffen, waaronder microbiële stoffen en botanische extracten, die bestrijdingsmiddelen hebben. Boeren kunnen biopesticiden gebruiken als onderdeel van hun strategie voor plaagbestrijding. Bacillus thuringiensis (Bt) bijvoorbeeld, een bacterie die eiwitten produceert die giftig zijn voor bepaalde plagen, kan worden gebruikt om rupsen te bestrijden. Neemolie, afkomstig van de neemboom, is een ander voorbeeld van een biopesticide dat gebruikt wordt vanwege zijn insectendodende eigenschappen. Deze biopesticiden zorgen voor een gerichte bestrijding van specifieke plagen, terwijl ze minder schadelijk zijn voor nuttige organismen en het milieu.
 4. Toezicht en evaluatie: Een effectieve toepassing van biologische bestrijdingsmethoden vereist voortdurende controle en evaluatie. Boeren moeten het succes en het effect van de biocontrolemiddelen die op hun velden worden geïntroduceerd, beoordelen. Regelmatige monitoring helpt de populatiedynamiek van plagen en hun natuurlijke vijanden te bepalen. Door de populaties van plaagorganismen en nuttige organismen te volgen, kunnen boeren weloverwogen beslissingen nemen over de timing en frequentie van het uitzetten van biocontrolemiddelen, zodat hun effectiviteit bij de bestrijding van plaagorganismen gewaarborgd is.

Het is belangrijk op te merken dat, hoewel biologische bestrijdingsmethoden zeer effectief kunnen zijn, zij niet onmiddellijk of volledig de plaag kunnen uitroeien. Integratie met andere plaagbestrijdingsmethoden en -strategieën, zoals culturele praktijken en gerichte toepassing van pesticiden, kan nodig zijn voor optimale resultaten.

3. Het doel raken: Een nauwkeurige aanpak van ongediertebestrijding

Precisielandbouw integreert technologie, gegevensanalyse en real-time besluitvorming om landbouwpraktijken, waaronder ongediertebestrijding, te optimaliseren. Met deze aanpak kunnen boeren de toepassing van pesticiden nauwkeurig richten, waardoor het gebruik ervan wordt geminimaliseerd en het milieu minder wordt belast. Dit is hoe telers gebruik kunnen maken van precisielandbouw voor plaagbestrijding:

 1. Plaatsgebonden toepassing van pesticiden: Precisielandbouw stelt boeren in staat om pesticiden precies daar toe te passen waar ze nodig zijn, waardoor onnodig gebruik van pesticiden wordt geminimaliseerd en het milieu minder wordt belast. Door GPS-technologie te integreren met spuiten of andere toepassingsapparatuur kunnen boeren nauwkeurige toepassingskaarten maken op basis van de verspreiding van plagen of de intensiteit van de aantasting. Deze kaarten leiden de apparatuur om de juiste hoeveelheid pesticide alleen op de getroffen gebieden toe te dienen, waardoor verspilling wordt voorkomen en de kans op chemische resistentie bij ongedierte wordt geminimaliseerd.
 2. Op sensoren gebaseerde bewaking: Precisielandbouw maakt gebruik van een verscheidenheid aan sensoren om de gezondheid van het gewas en de activiteit van ongedierte te bewaken. Voor plaagbestrijding kunnen sensoren zoals feromoonvallen of insectensensoren strategisch over de velden worden geplaatst. Deze sensoren kunnen de aanwezigheid van ongedierte detecteren, de populatiedynamiek in de gaten houden en real-time gegevens leveren over de activiteit van het ongedierte. Boeren hebben op afstand toegang tot deze gegevens en kunnen met kennis van zaken beslissingen nemen over de bestrijding van plagen, zoals het optimale tijdstip voor de toepassing van pesticiden of de toepassing van alternatieve strategieën voor plaagbestrijding.
 3. Datagestuurde besluitvorming: Precisielandbouw steunt op gegevensverzameling en -analyse om beslissingen over plaagbestrijding te sturen. Door plaagdiergegevens te integreren met andere relevante gegevensbronnen, zoals weersomstandigheden, bodemvochtigheid of historische plaagdierinformatie, kunnen boeren voorspellende modellen ontwikkelen en gegevensgestuurde beslissingen nemen. Zo kan het analyseren van plaagactiviteit in samenhang met weerpatronen boeren helpen om uitbraken van plagen te voorzien en vooraf preventieve maatregelen te nemen. Deze proactieve aanpak maakt tijdig ingrijpen mogelijk, waardoor de bestrijding van plagen wordt geoptimaliseerd en de kans op gewasschade afneemt.
 4. Gewasrotatie en ruimtelijke ordening: Precisielandbouw stelt boeren in staat om vruchtwisselingsplannen en ruimtelijke regelingen te ontwerpen en uit te voeren die helpen om plagen effectief te beheersen. Door historische pestgegevens te analyseren, kunnen boeren gewassen identificeren die gevoeliger zijn voor bepaalde plagen en rotaties plannen om de levenscycli van plagen te doorbreken. Bovendien kunnen boeren door ruimtelijke planning verschillende gewassen strategisch plaatsen om de bewegingen van plagen te verstoren of fysieke barrières opwerpen die plagen afschrikken. Deze methode vermindert de plaagdruk en bevordert een evenwichtiger en duurzamer ecosysteem binnen het bedrijf.
Introductie van Farm21's Precisielandbouwsysteem

Bij Farm21 zetten we ons in om de landbouw om te vormen tot een duurzame en efficiënte industrie, die een ideale balans tussen sociale, milieu- en financiële factoren. Onze geavanceerde technologieën en oplossingen stellen boeren in staat hun opbrengsten te maximaliseren, de gevolgen voor het milieu te minimaliseren en winstgevendheid op lange termijn te garanderen.

Onze gepatenteerde bodemvocht- en temperatuursensoren en ons gegevensplatform kunnen een cruciale rol spelen bij de regulering van plagen door waardevolle gegevens te leveren waarmee boeren hun strategieën voor plaagbestrijding kunnen optimaliseren. Door informatie uit meerdere bronnen te halen (waaronder sensoren, satellieten en scoutingrapporten) kunnen telers een compleet beeld krijgen van wat er op hun velden gebeurt. Dit is hoe een hoge datadichtheid praktisch kan helpen bij de bestrijding van plagen:

 1. Vroegtijdige opsporing van ongedierte: Bodemvocht- en temperatuursensoren kunnen helpen bij het vaststellen van omstandigheden die gunstig zijn voor de ontwikkeling van plagen. Bepaalde plagen gedijen goed in specifieke vocht- en temperatuurbereiken. Door deze factoren te bewaken kunnen boeren anticiperen op mogelijke uitbraken van plagen en proactieve maatregelen nemen om ze te voorkomen of te beperken.
 2. Geïntegreerde plaagbestrijding (IPM): IPM is een aanpak waarbij verschillende plaagbestrijdingsmethoden worden gecombineerd om de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen te minimaliseren. Bodemsensoren dragen bij aan IPM door real-time gegevens te verstrekken over vochtniveaus en temperatuurschommelingen, waardoor boeren weloverwogen beslissingen kunnen nemen over het tijdstip en de noodzaak van ingrepen. Als de sensoren bijvoorbeeld een te hoge bodemvochtigheid aangeven, kunnen boeren maatregelen nemen om de drainage te verbeteren, wat de ontwikkeling van vochtminnende plagen kan voorkomen.
 3. Waterbeheer: Bodemvochtsensoren geven nauwkeurige en actuele informatie over het watergehalte van de bodem. Het handhaven van de juiste bodemvochtigheid is cruciaal voor de gezondheid en groeikracht van planten. Door te zorgen voor optimale vochtomstandigheden zijn planten beter in staat zich te verdedigen tegen ongedierte. Te veel of te weinig water geven kan planten verzwakken, waardoor ze vatbaarder worden voor aanvallen van plagen. Daarom kan het bewaken van de bodemvochtigheid indirect bijdragen aan het reguleren van plagen door de weerbaarheid van planten te bevorderen.
 4. Ongediertebestrijding op maat: Verschillende plagen hebben specifieke omgevingseisen. Door gegevens over bodemvocht en temperatuur te combineren met systemen voor plaagcontrole kunnen boeren strategieën voor plaagbestrijding op maat ontwikkelen. Als sensoren bijvoorbeeld aangeven dat de bodemtemperatuur binnen het bereik ligt dat gunstig is voor de voortplanting van een bepaald ongedierte, kunnen boeren op dat specifieke moment gerichte bestrijdingsmaatregelen nemen, zoals het uitzetten van nuttige insecten of het toepassen van biologische bestrijdingsmiddelen.

Ontdek de FS21

De FS21, die de afgelopen 4 jaar is ontwikkeld, is de nieuwste en meest geavanceerde sensor van Farm21 tot nu toe. Een onderhoudsvrij, betaalbaar en eenvoudig te installeren apparaat dat massale inzet mogelijk maakt, voor de ultieme datadichtheid. De apparaten worden ontworpen, gebouwd, gekalibreerd en geassembleerd in Nederland.

9cf15a 980cd9d650a94754963919e36b604aa3mv2
Groep 107
Actie ondernemen

Behandel, bespuit & irrigeer gewassen met geplaatste sensoren

Groep 106 5
Langdurig

Laad de batterij op met USB-C en ga een vol jaar mee op een enkele lading

Groep 106 3
Maatregel

Maatregelen vlak onder het bladerdak van het gewas voor het werkelijke klimaat van het gewas

Groep 106 8
Connectiviteit

Smalband-IoT,
LTE-M & 2G connectiviteit voor eenvoudige inzet

Groep 106 6
Betaalbaar

5 tot 10 keer betaalbaarder dan een concurrerend toestel

Groep 106 4
API Integratie

In plaats van ons platform te gebruiken, integreer je je eigen platform via de API

sensoren grafisch
Eenvoudige installatie

In de fabriek gekalibreerd, klaar in 30 seconden

Groep 106 1 1
Modulair ontwerp

Onze sensoren ondersteunen 
andere modules of sensoren van derden

Belangrijkste voordelenBoerderij21Concurrenten
Gegevens verzameld van onze eigen goedkope sensoren, scouting, satelliet, weer, veldenEnkele gegevensbron
Je eigen waarschuwingen configureren
Web en mobiele appMoet een andere app installeren
Onbeperkt gratis gebruikersNiet mogelijk om gegevens te delen of extra te betalen
Gratis scouting app en satellietbeelden
Gemakkelijk te gebruiken interface
Ondersteuning via telefoon, mail en chat inbegrepenExtra betalen
API om te integreren met je eigen platformHardware gericht
Ongediertebestrijding in de landbouw

Conclusie


Kortom, het effectief inzetten van technologie voor plaagdierbestrijding in de landbouw kan een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we plaagdierbestrijding benaderen en duurzame landbouwpraktijken waarborgen. Door gebruik te maken van technologische ontwikkelingen zoals teledetectie, gegevensanalyse en systemen voor geïntegreerde plaagbestrijding, kunnen boeren hun vermogen om plaagdieren op te sporen, te controleren en te bestrijden vergroten, efficiënter en met minimale gevolgen voor het milieu.

Technologie maakt vroege opsporing van plagen mogelijk, zodat boeren proactieve maatregelen kunnen nemen en uitbraken van plagen kunnen voorkomen voordat ze grote schade aanrichten. Met behulp van sensoren en bewakingsapparatuur kunnen boeren de bodemvochtigheid, temperatuur en andere omgevingsfactoren nauwlettend in de gaten houden, wat waardevolle inzichten oplevert in het gedrag van plagen en gerichte interventies op het juiste moment mogelijk maakt.

Bovendien bevordert de technologie de geïntegreerde bestrijding van plagen, waardoor de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen wordt verminderd en meer holistische en duurzame oplossingen worden toegepast. Door realtime gegevens te combineren met biologische bestrijdingsmethoden kunnen boeren nuttige insecten introduceren of culturele praktijken toepassen die de levenscyclus van plagen verstoren, zodat plagen effectief worden bestreden en de ecologische voetafdruk tot een minimum wordt beperkt.

Bovendien vergemakkelijkt het gebruik van technologie bij plaagbestrijding een nauwkeurige en optimale toepassing van middelen als water, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Door gegevensgestuurde besluitvorming kunnen boeren hun ingrepen afstemmen op specifieke delen van hun velden, waardoor verspilling wordt tegengegaan en milieuvervuiling tot een minimum wordt beperkt.

Door technologie aangedreven samenwerkingsplatforms en netwerken spelen ook een essentiële rol bij het delen van kennis, beste praktijken en onderzoeksresultaten tussen boeren, landbouwkundigen en deskundigen. Deze connectiviteit bevordert voortdurend leren en innovatie, zodat boeren op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en hun strategieën voor plaagbestrijding dienovereenkomstig kunnen aanpassen.

Hoewel technologie enorme mogelijkheden biedt, vereist de effectieve toepassing ervan adequate opleiding, ondersteuning en toegang tot middelen voor boeren. Het is essentieel ervoor te zorgen dat technologische oplossingen gebruiksvriendelijk, betaalbaar en toegankelijk zijn voor boeren van alle schaalniveaus, zodat zij deze instrumenten kunnen omarmen en de vruchten ervan kunnen plukken.

Maak een GRATIS account aan en begin vandaag met scouten

Eén gemakkelijk te gebruiken platform voor al je scoutingsrapporten, de perfecte plaats om inzichten te loggen en te delen met externe belanghebbenden

Download onze app
CTA Sectie min.